Unilateral submandibular gland aplasia: A rare phenomenon | Ear, Nose & Throat Journal Skip to content Skip to navigation

Unilateral submandibular gland aplasia: A rare phenomenon