Unilateral submandibular gland aplasia: A rare phenomenon