Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint space