Endoscopic view of a maxillary antrostomy through the inferior turbinate